Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 24 2014

anordnaren

March 23 2014

anordnaren
Sponsored post
feedback2020-admin

February 14 2014

anordnaren
anordnaren

Evidens och Socialtjänstlagen

Sedan slutet av 1990-talet har det internationellt förts en diskussion om en evidensbaserad praktik i socialt arbete och sedan 2004 har 
Socialstyrelsen särskilt arbetat med att utveckla och utvärdera metoder i socialt arbete, samt förmedla kunskap om verkningsfulla metoder och arbetsformer till beslutsfattare och praktiker.

Evidens är ett relativt nytt begrepp inom socialt arbete och den evidens- baserade praktiken har delvis utvecklats ur den evidensbaserade medicinen med den medicinska praktiken som 
förebild. 

Att ha evidens för insatser och metoder som utförs inom människovårdande verksamheter innebär att dessa insatser och metoder är baserade på den bästa och mest tillförlitliga kunskap som finns tillgänglig. Det innebär att man (till exempel i det sociala omsorgsarbetet) skall tillämpa de arbetsmetoder som genom vetenskaplig prövning visat sig vara verkningsfulla.

På Socialstyrelsens hemsida kan man läsa mer om hur detta arbete fortskrider. Inom det medicinska området är det Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU) som genomför sådana analyser.

Arbetet med att utveckla en evidensbaserad praktik inom det sociala verksamhetsfältet är ännu i sin linda. 

Man kan säga att vi inte har evidens för metoderna. 

Vår erfarenhet säger oss dock att dessa arbetssätt haft positiv betydelse i mötet med brukarna. I förekommande fall redovisar vi även en koppling till bakomliggande teorier och begrepp för att stärka metodernas giltighet. Några av arbetsmetoderna har även beforskats och i andra sammanhang utvärderats, se till exempel case management eller supported employment. 

Att introducera en evidensbaserad praktik i Sverige välkomnas men förutsätter också en kritisk diskussion.

I en tidigare refererad bok beskrivs den evidensbaserade praktiken inom socialtjänsten. De beskrivningar som lyfts fram ligger i vissa fall mycket nära olika arbetssätt och metoder tillämpbara inom socialtjänstens olika områden. 

Att införa sådana metoder är förenade med tre centrala begrepp: vilja, kunna och förstå. Inom en organisation måste personalgrupper vilja 
förändra sina arbetssätt. Organisationen måste skapa ekonomiska och materiella förutsättningar för att en metod skall kunna införas. De inblandade aktörerna måste även förstå och ha kunskaper om den nya metoden och arbetssättet.

En mycket intressant diskussion som på senare tid ökat i omfattning är intresset för professioner. Det som tidigare benämndes yrkesgrupper med specifika yrkeskunskaper har allt mer kommit att benämnas professioner. Gränsen mellan professioner och semiprofessioner har suddats ut. Trots det är professionsbegreppet i sociologiska sammanhang behäftat med en självständig 
definition och en funktionalistisk syn har utvecklats av sociologen Talcott Parsons (1902-1979) beträffande tre centrala funktioner: knowing, do ing, helping. 

En profession har en bestämd teoretisk kompetens och en praktisk färdighet för att hjälpa andra människor. En risk är dock att utövaren av professionen blir så upptagen av den instrumentella handlingen som skall verkställas att klientens egen röst och angelägenheter glöms bort och blir lagda åt sidan. 

Jag vill därför göra läsaren (och ännu viktigare yrkesutövaren) uppmärksammad på detta så att metoderna som presenteras i denna bok inte används instrumentellt, som en manual i mötet med klienten. 
blogglista.se SvenskaLänkar.com - en bra svensk seo-optimerad länkkatalog
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...